Šta je transparentnost? Štampa

U novije vreme, transparentnost je jedan od često pominjanih zahteva za sve koji učestvuju u društvenim i političkim aktivnostima. Sigurno ste čuli na vestima kako pojedini novinari i novinarke ili predstavnici i predstavnice opozicije traže da načini odlučivanja u vladi postanu transparentni, da se učine transparentnim politika zapošljavanja u javnim preduzećima i slično.

Šta to znači? Transparentnost (od latinskog transparens - „prozirnost", trans „kroz" i parere „pokazati se") označava propustljivost, vidljivost, dostupnost javnosti. Vlada je transparentna ako većinu svojih informacija o aktivnostima, politici, i slično, objavi u javnosti. Dakle, transparentnost vlasti je posledica dostupnosti informacija.

Transparentnost doprinosi učešću, participaciji svih članova društva. Kada imaju relevantne informacije, ljudi će moći da donesu odluke i da uzmu učešće u rešavanju pitanja koja se tiču njih.

Transparentno javno mnjenje je takvo mnjenje u kome je vidljiva dostupnost informacija ljudima. To obično znači ne samo da organi javne vlasti dobro i brzo odgovaraju na zahteve za informacijom, nego i da veliki broj informacija objavljuju bez čekanja na zahteve, proaktivno, kao npr. objavljivanjem službenih listova, brošura ili izveštaja koji su dostupni na internetu.

Transparentnost doprinosi efikasnosti organa, ali i države u celini. Odgovarajući na zahteve za informacijama, javne institucije se podstiču da organizuju svoje informacije, bolju informisanost i upravljanje i efikasnije donošenje odluka unutar svake institucije.

Transparentnost doprinosi društvenoj odgovornosti. Javnost ima pravo da smatra vladu i javne službenike odgovornim za postupke koje čine i odluke koje donose. Da bi mogli da ih drže pod budnim okom, potrebne su informacije